Vindplaatsen van het woord jareb in het oude testament (2 verzen):

Hosea 5:13
Als Efra´m zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, zo toog Efra´m tot Assur, en hij zond tot den koning Jareb; maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet helen.

Hosea 10:6
Ja, datzelve zal naar Assur gevoerd worden, tot een geschenk voor den koning Jareb; Efra´m zal schaamte behalen, en IsraŰl zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag.