Vindplaatsen van het woord kalveren in de apocriefe geschriften (2 verzen):

3 Ezra 1:7
En Josia schonk het volk, dat daar bevonden werd, dertigduizend lammeren en bokken, en drieduizend kalveren.

3 Ezra 1:9
Doch Chelkia, en Zacharia, en SuŽlus, die Oversten des tempels waren, schonken aan de priesters voor het Pascha, tweeduizendzeshonderd schapen, en driehonderd kalveren. Maar Jechonia, en Semea, en NathanaŽl zijn broeder, en Hasabia en OchiŽl en Joram, overste over duizend, gaven de Levieten, voor het Pascha vijfduizend schapen, en zevenhonderd kalveren.