Vindplaatsen van het woord kades in het oude testament (18 verzen):

Genesis 14:7
Daarna keerden zij wederom, en kwamen tot En-mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook den Amoriet, die te Hazezon-thamar woonde.

Genesis 16:14
Daarom noemde men dien put, den put Lachai-roi; ziet, hij is tussen Kades en tussen Bered.

Genesis 20:1
En Abraham reisde van daar naar het land van het zuiden, en woonde tussen Kades en tussen Sur; en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar.

Numeri 13:26
En zij gingen heen, en kwamen tot Mozes en tot Ašron, en tot de gehele vergadering der kinderen IsraŽls, in de woestijn van Paran, naar Kades; en brachten bescheid weder aan hen, en aan de gehele vergadering, en lieten hun de vrucht des lands zien.

Numeri 20:1
Als de kinderen IsraŽls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en zij werd aldaar begraven.

Numeri 20:14
Daarna zond Mozes boden uit Kades tot den koning van Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder IsraŽl: Gij weet al de moeite, die ons ontmoet is;

Numeri 20:16
Toen riepen wij tot den HEERE, en Hij hoorde onze stem, en Hij zond een Engel, en Hij leidde ons uit Egypte; en ziet, wij zijn te Kades, en stad aan het uiterste uwer landpale.

Numeri 20:22
Toen reisden zij van Kades; en de kinderen IsraŽls kwamen, de ganse vergadering, aan den berg Hor.

Numeri 27:14
Naardien gijlieden Mijn mond wederspannig zijt geweest in de woestijn Zin, in de twisting der vergadering, om Mij aan de wateren voor hun ogen te heiligen. Dat zijn de wateren van Meriba, van Kades, in de woestijn Zin.

Numeri 33:36
En zij verreisden van Ezeon-geber, en legerden zich in de woestijn Zin, dat is Kades.

Numeri 33:37
En zij verreisden van Kades, en legerden zich aan den berg Hor, aan het einde des lands van Edom.

Deuteronomium 1:46
Alzo bleeft gij in Kades vele dagen, naar de dagen, dat gij er bleeft.

Deuteronomium 32:51
Omdat gijlieden u tegen Mij vergrepen hebt, in het midden der kinderen IsraŽls, aan het twistwater te Kades, in de woestijn Zin; omdat gij Mij niet geheiligd hebt in het midden der kinderen IsraŽls.

Richteren 11:16
Want als zij uit Egypte optogen, zo wandelde IsraŽl door de woestijn tot aan de Schelfzee, en kwam te Kades.

Richteren 11:17
En IsraŽl zond boden tot den koning der Edomieten, zeggende: Laat mij toch door uw land doortrekken; maar de koning der Edomieten gaf geen gehoor. En hij zond ook tot den koning der Moabieten, die ook niet wilde. Alzo bleef IsraŽl in Kades.

Psalmen 29:8
De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.

EzechiŽl 47:19
En den zuiderhoek zuidwaarts van Thamar af, tot aan het twistwater van Kades, voorts naar de beek henen, tot aan de grote zee; en dat zal de zuiderhoek zuidwaarts zijn.

EzechiŽl 48:28
Aan de landpale nu van Gad, aan den zuiderhoek zuidwaarts, daar zal de landpale zijn van Thamar af, naar het twistwater van Kades, voorts naar de beek henen, tot aan de grote zee.