Vindplaatsen van het woord krijgde in het oude testament (9 verzen):

Jozua 10:29
Toen toog Jozua door, en gans IsraŽl met hem, van Makkeda naar Libna, en hij krijgde tegen Libna.

Jozua 10:31
Toen toog Jozua voort, en gans IsraŽl met hem, van Libna naar Lachis; en hij belegerde haar en krijgde tegen haar.

Jozua 10:38
Toen keerde Jozua, en gans IsraŽl met hem, naar Debir, en hij krijgde tegen haar.

2 SamuŽl 12:26
Joab nu krijgde tegen Rabba der kinderen Ammons; en hij nam de koninklijke stad in.

2 SamuŽl 12:29
Toen verzamelde David al dat volk, en toog naar Rabba; en hij krijgde tegen haar, en nam ze in.

1 Koningen 20:1
En Benhadad, de koning van SyriŽ, vergaderde al zijn macht; en twee en dertig koningen waren met hem, en paarden en wagenen; en hij toog op, en belegerde Samaria en krijgde tegen haar.

2 Koningen 12:17
Toen trok HazaŽl, de koning van SyriŽ op, en krijgde tegen Gath, en nam haar in; daarna stelde HazaŽl zijn aangezicht, om tegen Jeruzalem op te trekken.

2 Kronieken 26:6
Want hij toog uit, en krijgde tegen de Filistijnen, en brak den muur van Gath, en den muur van Jabne, en den muur van Asdod; daartoe bouwde hij steden in Asdod, en onder de Filistijnen.

2 Kronieken 27:5
Hij krijgde ook tegen den koning der kinderen Ammons, en had de overhand over hen, zodat de kinderen Ammons in datzelfde jaar hem gaven honderd talenten zilvers, en tien duizend kor tarwe, en tien duizend gerst; dit brachten hem de kinderen Ammons wederom, ook in het tweede en in het derde jaar.