Vindplaatsen van het woord komst in het nieuwe testament (3 verzen):

Handelingen 7:52
Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt.

2 KorinthiŽrs 7:6
Doch God, Die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus.

2 KorinthiŽrs 7:7
En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te meer verblijd ben geweest.