woord OT NT apo Bijbel
haasten140418

Vindplaatsen van haasten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jezus Sirach 5:7
Want barmhartigheid en toorn zal bij hem haasten, en op de zondaars zal zijn gramschap rusten.

Jezus Sirach 18:14
Hij ontfermt zich over degenen, die onderwijzing aannemen, en die zich zeer haasten tot zijn oordelen.

1 Makkabeeën 13:21
En die in de burcht waren zonden gezanten aan Tryfon, om hem te doen haasten, dat hij tot hen zou willen komen door de woestijn, en hun proviand toezenden.

3 Makkabeeën 3:1
En als de goddeloze tiran dit vernam, werd hij zo toornig, dat hij niet alleen vergramd was tegen Alexandrië, maar ook de anderen, die in het gehele land waren, meer tegenstond, en dat hij gelastte dat men zou haasten, en in één plaats alle Joden vergaderen, en hen met de snoodste dood van het leven beroven.