woord OT NT apo Bijbel
haastige1023

Vindplaatsen van haastige in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zefanja 1:18
Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands.