woord OT NT apo Bijbel
haatte100111

Vindplaatsen van haatte in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabeeën 7:26
En de koning zond Nicanor, een van zijn vermaardste oversten, die Israël haatte en vijandig was, en beval hem dat hij het volk zou uitroeien.