woord OT NT apo Bijbel
habakuk2068

Vindplaatsen van habakuk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

4 Ezra 1:40
En Nahum, en Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, en Maleachi, die ook de engel des Heren genaamd is.

Bel en de draak (Dan. 14) 1:32
En Habakuk, de profeet was in Judea, en had een pap gekookt, en had brood gebrokkeld in een diepe schotel, en ging in het veld om het de maaiers te dragen.

Bel en de draak (Dan. 14) 1:33
En de engel des Heren zeide tot Habakuk: Draag het middageten, dat gij hebt, naar Babylon tot Daniël in de kuil der leeuwen.

Bel en de draak (Dan. 14) 1:34
En Habakuk zeide: Here, ik heb Babylon nooit gezien, en weet niet waar de kuil is.

Bel en de draak (Dan. 14) 1:36
En Habakuk riep en zeide: Daniël, Daniël, neem dit middageten, dat u God gezonden heeft.

Bel en de draak (Dan. 14) 1:38
En Daniël stond op en at, en de engel des Heren bracht Habakuk terstond weder aan zijn plaats.