woord OT NT apo Bijbel
hagels2103

Vindplaatsen van hagels in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 9:24
En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is.

Job 38:22
Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels gezien?