woord OT NT apo Bijbel
half112417

Vindplaatsen van half in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 10:30
En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.

Openbaring 8:1
En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.