woord OT NT apo Bijbel
halleluja0415

Vindplaatsen van halleluja in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Openbaring 19:1
En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.

Openbaring 19:3
En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.

Openbaring 19:4
En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!

Openbaring 19:6
En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.