woord OT NT apo Bijbel
handbomen370037

Vindplaatsen van handbomen in het Oude Testament. Het woord komt er 37 keer voor, in 33 verzen.

Exodus 25:13
En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud.

Exodus 25:14
En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage.

Exodus 25:27
Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen.

Exodus 25:28
Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goud overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden.

Exodus 27:6
Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout; en gij zult ze met koper overtrekken.

Exodus 27:7
En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als men het draagt.

Exodus 30:4
Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans; aan zijn twee zijden zult gij dezelve maken, aan zijn beide zijden; en zij zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmede drage.

Exodus 35:12
De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels;

Exodus 35:13
De tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de toonbroden;

Exodus 35:15
En het reukaltaar, en zijn handbomen, en de zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen; en het deksel der deur aan de deur des tabernakels;

Exodus 35:16
Het altaar des brandoffers, en den koperen rooster, dien het hebben zal, zijn handbomen, en al zijn gereedschappen; het wasvat en zijn voet.

Exodus 37:4
En hij maakte handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud.

Exodus 37:5
En hij stak de handbomen in de ringen, aan de zijden der ark, om de ark te dragen.

Exodus 37:14
Tegenover de lijst waren de ringen tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen.

Exodus 37:15
Hij maakte ook de handbomen van sittimhout; en hij overtrok ze met goud, om de tafel te dragen.

Exodus 37:27
Hij maakte ook twee gouden ringen daaraan, onder zijn krans, aan zijn twee hoeken, aan zijn beide zijden, tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmede droeg.

Exodus 37:28
En hij maakte de handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud.

Exodus 38:5
En hij goot vier ringen aan de vier einden des koperen roosters, tot plaatsen voor de handbomen.

Exodus 38:6
En hij maakte de handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met koper.

Exodus 38:7
En hij deed de handbomen in de ringen, aan de zijden des altaars, dat men het met dezelve droeg; hij maakte hetzelve hol van planken.

Exodus 39:35
De ark der getuigenis, en haar handbomen, en het verzoendeksel;

Exodus 39:39
Het koperen altaar, en den koperen rooster, dien het heeft, deszelfs handbomen, en al zijn gereedschap; het wasvat en zijn voet;

Exodus 40:20
Voorts nam hij, en leide de getuigenis in de ark, en deed de handbomen aan de ark, en hij zette het verzoendeksel boven op de ark.

Numeri 4:6
En zij zullen een deksel van dassenvellen daarop leggen, en een geheel kleed van hemelsblauw daar bovenop uitspreiden; en zij zullen derzelver handbomen aanleggen.

Numeri 4:8
Daarna zullen zij een scharlaken kleed daarover uitspreiden, en zullen dat met een deksel van dassenvellen bedekken; en zij zullen derzelver handbomen aanleggen.

Numeri 4:11
En over het gouden altaar zullen zij een kleed van hemelsblauw uitspreiden, en zullen dat met een deksel van dassenvellen bedekken; en zij zullen deszelfs handbomen aanleggen.

Numeri 4:14
En zij zullen daarop leggen al zijn gereedschap, waarmede zij aan hetzelve dienen, de koolpannen, de krauwelen, en de schoffelen, en de sprengbekkens, al het gereedschap des altaars; en zij zullen daarover een deksel van dassenvellen uitspreiden, en zullen deszelfs handbomen aanleggen.

1 Koningen 8:7
Want de cherubim spreidden beide vleugelen over de plaats der ark; en de cherubim overdekten de ark en haar handbomen van boven.

1 Koningen 8:8
Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden; en zij zijn aldaar tot op dezen dag.

2 Kronieken 5:8
Want de cherubim spreidden de beide vleugelen over de plaats der ark; en de cherubim overdekten de ark en haar handbomen van boven.

2 Kronieken 5:9
Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit de ark, voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden; en zij was daar tot op dezen dag.

Job 17:16
Zij zullen ondervaren met de handbomen des grafs, als er rust te zamen in het stof wezen zal.

Job 40:13
Zijn beenderen zijn als vast koper; zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen.