woord OT NT apo Bijbel
handeling1236

Vindplaatsen van handeling in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 19:13
En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome.

1 Thessalonicensen 4:6
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.