woord OT NT apo Bijbel
handeling1236

Vindplaatsen van handeling in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 7:6
Zoek niet een rechter te worden, want gij mocht niet sterk genoeg zijn de ongerechtigheden weg te nemen; dat gij niet te eniger tijd voor het aangezicht des machtigen vreest, en een aanstoot legt in uw rechte handeling.

Jezus Sirach 37:17
Het begin van het werk is de rede, en beraadslaging gaat voor alle handeling heen.

Jezus Sirach 38:25
De wijsheid van een schriftgeleerde wordt verkregen door de goede gelegenheid van de ledige tijd, en wie verzuimachtig is in zijn handeling, die zal niet wijs worden.