woord OT NT apo Bijbel
hardigheid44210

Vindplaatsen van hardigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Exodus 1:13
En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid;

Exodus 1:14
Zodat zij hun het leven bitter maakten met harden dienst, in leem en in tichelstenen, en met allen dienst op het veld, met al hun dienst, dien zij hen deden dienen met hardigheid.

Deuteronomium 9:27
Gedenk aan Uw knechten, Abraham, Izak en Jakob; zie niet op de hardigheid dezes volks, noch op zijn goddeloosheid, noch op zijn zonde;

Ezechiël 34:4
De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.