woord OT NT apo Bijbel
haroseth3003

Vindplaatsen van haroseth in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Richteren 4:2
Zo verkocht hen de HEERE in de hand van Jabin, koning der KanaƤnieten, die te Hazor regeerde; en zijn krijgsoverste was Sisera; dezelve nu woonde in Haroseth der heidenen.

Richteren 4:13
Zo riep Sisera al zijn wagenen bijeen, negenhonderd ijzeren wagenen, en al het volk, dat met hem was, van Haroseth der heidenen tot de beek Kison.

Richteren 4:16
En Barak jaagde ze na, achter de wagenen en achter het heirleger, tot aan Haroseth der heidenen. En het ganse heirleger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, dat er niet overbleef tot een toe.