woord OT NT apo Bijbel
hasum4004

Vindplaatsen van hasum in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Ezra 2:19
De kinderen van Hasum, tweehonderd drie en twintig.

Ezra 10:33
Van de kinderen van Hasum: Mathnai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, Simeï.

Nehemia 8:5
En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hogen houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden, en nevens hem stond Mattithja, en Sema, en Anaja, en Uria, en Hilkia, en Maaseja, aan zijn rechterhand; en aan zijn linkerhand Pedaja, en Misael, en Malchia, en Hasum, en Hasbaddana, Zacharja en Mesullam.

Nehemia 10:18
Hodia, Hasum, Bezai,