woord OT NT apo Bijbel
hatelijk1258

Vindplaatsen van hatelijk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 5 keer voor, in 4 verzen.

Boek der Wijsheid 14:9
Want bij God zijn even hatelijk de goddeloze en zijn goddeloosheid.

Jezus Sirach 10:7
Hovaardigheid is hatelijk voor God en de mensen, en bij beide is hatelijk de misdaad der ongerechtigheid.

Jezus Sirach 37:21
Daar is menigeen die wijsheid voorgeeft met woorden en is hatelijk; deze ontbreekt het aan alle wijsheid.

Esther (apocr.) 13:4
Dat onder alle geslachten die op de aardbodem zijn, een zeker hatelijk volk gemengd was, dat in wetten alle volken tegenstrijdig was, en de ordinantien der koningen gedurig verachtte, zodat onze onberispelijke aangerichte regering niet kan voltrokken worden.