woord OT NT apo Bijbel
haten3410650

Vindplaatsen van haten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

4 Ezra 10:23
En wat het allerergste is: Het zegel Sions is van zijn heerlijkheid opgelost, want zij is ook overgegeven in handen van degenen die haar haten.

Tobias (Tobit) 13:14
Vervloekt moeten zij allen zijn, die u haten; gezegend daarentegen zullen zij allen zijn, die u liefhebben, in eeuwigheid.

Jezus Sirach 19:9
Want hij heeft u gehoord en u waargenomen, en ter gelegener tijd zal hij u haten.

Jezus Sirach 25:18
Alle inval, doch niet de inval dergenen die haten, en alle wraak, doch niet de wraak der vijanden.

Jezus Sirach 27:25
Ik haat zulk een zeer, en vergelijk niemand bij hem, en de Here zal hem haten.

Jezus Sirach 33:2
Een wijs man zal de wet niet haten maar wie daarin geveinsd is, die is gelijk als een schip in een storm van vele baren.