woord OT NT apo Bijbel
havens2002

Vindplaatsen van havens in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 1:7
Keert u, en vertrekt, en gaat in het gebergte der Amorieten, en tot al hun geburen, in het vlakke veld, op het gebergte, en in de laagte, en in het zuiden, en aan de havens der zee; het land der KanaƤnieten, en den Libanon, tot aan die grote rivier, de rivier Frath.

Jozua 9:1
En het geschiedde, toen dit hoorden al de koningen, die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte, en in de laagte, en aan alle havens der grote zee, tegenover den Libanon: de Hethieten, en de Amorieten, de KanaƤnieten, de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten;