woord OT NT apo Bijbel
havila7007

Vindplaatsen van havila in het Oude Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

Genesis 2:11
De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is.

Genesis 10:7
En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn: Scheba en Dedan.

Genesis 10:29
En Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan.

Genesis 25:18
En zij woonden van Havila tot Sur toe, hetwelk tegenover Egypte is, daar gij gaat naar Assur; hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen.

1 Samuël 15:7
Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot daar gij komt te Sur, dat voor aan Egypte is.

1 Kronieken 1:9
En de kinderen van Cusch waren Seba, en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha; en de kinderen van Raema waren Scheba en Dedan.

1 Kronieken 1:23
En Ofir, en Havila, en Jobab. Alle dezen waren zonen van Joktan.