woord OT NT apo Bijbel
hazezon-thamar2002

Vindplaatsen van hazezon-thamar in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 14:7
Daarna keerden zij wederom, en kwamen tot En-mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook den Amoriet, die te Hazezon-thamar woonde.

2 Kronieken 20:2
Toen kwamen er, die Josafat boodschapten, zeggende: Daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee, uit Syriƫ; en zie, zij zijn te Hazezon-thamar, hetwelk is Engedi.