woord OT NT apo Bijbel
he140014

Vindplaatsen van he in het Oude Testament. Het woord komt er 14 keer voor, in 14 verzen.

Psalmen 25:5
He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

Psalmen 34:6
He. Vau. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.

Psalmen 37:8
He. Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen.

Psalmen 111:3
He. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid; Vau. en Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid.

Psalmen 112:3
He. In zijn huis zal have en rijkdom wezen; Vau. en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.

Psalmen 119:33
He. HEERE! leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.

Psalmen 145:5
He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.

Spreuken 31:14
He. Zij is als de schepen eens koopmans; zij doet haar brood van verre komen.

Klaagliederen 1:5
He. Haar tegenpartijders zijn ten hoofd geworden, haar vijanden zijn gerust; omdat haar de HEERE bedroefd heeft, vanwege de veelheid harer overtredingen; haar kinderkens gaan henen in de gevangenis voor het aangezicht des tegenpartijders.

Klaagliederen 2:5
He. De Heere is geworden als een vijand; Hij heeft Israƫl verslonden, Hij heeft al haar paleizen verslonden. Hij heeft deszelfs vastigheden verdorven; en Hij heeft bij de dochter van Juda het klagen en kermen vermenigvuldigd.

Klaagliederen 3:13
He. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

Klaagliederen 3:14
He. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden, hun snarenspel den gansen dag.

Klaagliederen 3:15
He. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt.

Klaagliederen 4:5
He. Die lekkernijen aten, versmachten nu op de straten; die in karmozijn opgetrokken zijn, omhelzen den drek.