woord OT NT apo Bijbel
heengegaan168731

Vindplaatsen van heengegaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 8 keer voor, in 8 verzen.

Mattheüs 21:6
En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had,

Mattheüs 22:5
Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.

Mattheüs 25:25
En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe.

Mattheüs 28:16
En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.

Marcus 14:39
En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde woorden.

Lukas 19:32
En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had.

Johannes 4:8
(Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)

Handelingen 20:5
Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas.