woord OT NT apo Bijbel
heengereisd0202

Vindplaatsen van heengereisd in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 2:9
En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.

Lukas 9:52
En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem herberg te bereiden.