woord OT NT apo Bijbel
heerkracht0033

Vindplaatsen van heerkracht in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Judith 3:7
En hij met zijn heerkracht trok af naar de zeekant,

Judith 7:15
En nu, roept hen tot u, en geeft de gehele stad over tot buit aan het volk van Holofernes, en aan al zijn heerkracht.

3 Makkabeeën 6:3
Gij hebt Farao, die vele wagens had, en in vorige tijden heer was van dit Egypte (als hij zich verhief met een onbarmhartige stoutheid, en met een grootsprekende tong) in de zee gestort met zijn hovaardige heerkracht en verdelgd, en het geslacht Israëls een licht van uw barmhartigheid betoond.