woord OT NT apo Bijbel
heerlegers0044

Vindplaatsen van heerlegers in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

3 Ezra 4:10
En al zijn volk, en zijn heerlegers zijn hem gehoorzaam.

Judith 6:1
EN als het gemurmel der mannen, die rondom de vergadering waren, ophield, zo zei Holofernes de overste des heerlegers der Assyriërs tot Achior, voor het ganse volk der uitlanders en tot alle kinderen Moabs:

Judith 6:5
En gij Achior, gij huurling der Ammonieten, die deze woorden gesproken hebt, in de dag uwer ongerechtigheid, gij zult mijn aangezicht niet meer zien, van deze dag aan, totdat ik wraak zal gedaan hebben over dat geslacht dergenen, die uit Egypte gekomen zijn, en dan zal het zwaard mijns heerlegers, en het volk mijner dienstknechten tussen uw zijden gaan, en gij zult vallen onder hun gekwetsten, als ik tot u zal wedergekeerd zijn.

3 Makkabeeën 6:19
En de beesten keerden zich om naar de volgende gewapende heerlegers, en vertrapten en vernielden hen.