woord OT NT apo Bijbel
heers2013

Vindplaatsen van heers in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 8:22
Toen zeiden de mannen van Israƫl tot Gideon: Heers over ons, zo gij als uw zoon en uws zoons zoon, dewijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt.

Psalmen 110:2
De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.