woord OT NT apo Bijbel
heerschappijen1135

Vindplaatsen van heerschappijen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

3 Ezra 5:4
Dit nu zijn de namen der mannen die optrokken, naar de huizen hunner vaderen in de stammen, naar de verdeling hunner heerschappijen.

3 Ezra 8:31
En deze zijn de oversten naar hun vaderlijke geslachten en verdelingen der heerschappijen, die met mij optogen uit Babyloni├ź, onder het rijk des konings Artaxerxes.

1 Makkabee├źn 1:5
En hij vergaderde een zeer sterke krijgsmacht bijeen, en veroverde landen, volken, en heerschappijen; en zij werden hem cijnsbaar.