woord OT NT apo Bijbel
heersers6006

Vindplaatsen van heersers in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

Spreuken 8:16
Door Mij heersen de heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde.

Spreuken 29:26
Velen zoeken het aangezicht des heersers; maar een ieders recht is van den HEERE.

Prediker 10:4
Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt grote zonden.

Jesaja 14:5
De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.

Jesaja 28:14
Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is!

Ezechiƫl 19:11
En hij had sterke roeden tot scepteren der heersers, en de stam van elke roede werd hoog tussen de dichte takken; en hij werd gezien door zijn hoogte, met de menigte zijner takken.