woord OT NT apo Bijbel
heiligdet1001

Vindplaatsen van heiligdet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 20:12
Derhalve zeide de HEERE tot Mozes en tot Aäron: Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gijlieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun gegeven heb.