woord OT NT apo Bijbel
heiligheid9138102

Vindplaatsen van heiligheid in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Lukas 1:75
In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

Efeziërs 4:24
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Hebreeën 12:10
Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.