woord OT NT apo Bijbel
heiligmaking013215

Vindplaatsen van heiligmaking in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 17:8
En de uitverkorenen zullen de naam zijner heiligmaking prijzen.

2 Makkabee├źn 14:36
Nu dan, o gij heilige Here aller heiligmaking, bewaar in eeuwigheid onbesmet dit huis, dat onlangs gereinigd is.