woord OT NT apo Bijbel
helam2002

Vindplaatsen van helam in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 10:16
En Hadad-ezer zond heen, en deed de Syriërs uitkomen, die op gene zijde der rivier zijn, en zij kwamen te Helam; en Sobach, Hadad-ezers krijgsoverste, toog voor hun aangezicht heen.

2 Samuël 10:17
Als dat David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israël, en toog over de Jordaan, en kwam te Helam, en de Syriërs stelden de slagorde tegen David aan, en streden met hem.