woord OT NT apo Bijbel
henenleiden1001

Vindplaatsen van henenleiden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 13:5
En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij te voren henenleiden het spijsoffer, den wierook en de vaten, en de tienden van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de Levieten, en de zangers, en de poortiers, mitsgaders het hefoffer der priesteren.