woord OT NT apo Bijbel
henentrekken3003

Vindplaatsen van henentrekken in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Koningen 17:27
Toen gebood de koning van Assyriƫ, zeggende: Brengt een der priesteren daarheen, die gijlieden van daar weggevoerd hebt, dat zij henentrekken, en wonen aldaar; en dat hij hun lere de wijze des Gods van het land.

Jesaja 52:12
Want gijlieden zult niet met haast uitgaan, noch met der vlucht henengaan; want de HEERE zal voor ulieder aangezicht henentrekken, en de God van Israƫl zal uw achtertocht wezen.

Jeremia 45:5
En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.