woord OT NT apo Bijbel
heres2002

Vindplaatsen van heres in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 1:35
Ook wilden de Amorieten wonen op het gebergte van Heres, te Ajalon, en te Saalbim; maar de hand van het huis van Jozef werd zwaar, zodat zij cijnsbaar werden.

1 Kronieken 9:15
En Bakbakkar, Heres, en Galal, en Mattanja, de zoon van Micha, den zoon van Zichri, den zoon van Asaf;