woord OT NT apo Bijbel
herodianen0202

Vindplaatsen van herodianen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Mattheüs 22:16
En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;

Marcus 12:13
En zij zonden tot Hem enigen der Farizeën en der Herodianen, opdat zij Hem in Zijn rede vangen zouden.