woord OT NT apo Bijbel
hert6006

Vindplaatsen van hert in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

Deuteronomium 12:15
Doch naar allen lust uwer ziel zult gij slachten en vlees eten, naar den zegen des HEEREN, uws Gods, dien Hij u geeft, in al uw poorten; de onreine en de reine zal daarvan eten, als van een ree, en als van een hert.

Deuteronomium 12:22
Doch gelijk als een ree en een hert gegeten wordt, alzo zult gij dat eten; de onreine en de reine zullen het te zamen eten.

Deuteronomium 14:5
Een hert, en een ree, en een buffel, en een steenbok, en een das, en een wilde os, en een gems.

Deuteronomium 15:22
In uw poorten zult gij het eten; de onreine en de reine te zamen, als een ree, en als een hert,

Psalmen 42:2
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

Jesaja 35:6
Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.