woord OT NT apo Bijbel
hevigheid0022

Vindplaatsen van hevigheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 1:22
Een toornig man zal niet kunnen gerechtvaardigd worden, want de hevigheid zijns toorns is hem ten val.

2 Makkabeeën 4:4
Onias, bemerkende de hevigheid van de twist, en hoe Apollonius raasde, als zijnde overste van Celo-Syrië en Fenicië, en die de boosheid van Simon vermeerderde, is hij getrokken naar de koning.