woord OT NT apo Bijbel
hiermede2204

Vindplaatsen van hiermede in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 16:3
Hiermede zal Aäron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer.

Ezechiël 20:27
Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israëls, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Hiermede nog hebben Mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding tegen Mij overtreden hebben.