woord OT NT apo Bijbel
hieronymus0011

Vindplaatsen van hieronymus in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabeeën 12:2
Doch de oversten van die plaatsen, Timotheüs en Apollonius, de zoon van Genneüs, en bovendien ook Hieronymus, en Demofon, en benevens deze Nicanor, overste van Cyprus, lieten hun niet toe, dat zij in rust mochten blijven, en hun dingen in stilte doen.