woord OT NT apo Bijbel
hieven151319

Vindplaatsen van hieven in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Makkabeeën 4:12
En de vreemde volken hieven hun ogen op, en zagen dat zij tegen hen aankwamen;

3 Makkabeeën 6:16
En de Joden, dat aanschouwende, hieven een groot geroep op naar de hemel, zodat de bijliggende valleien mede een weerklank gaven, en het ganse heer tot een onbedwingelijk schreien bewogen werd.

3 Makkabeeën 6:29
En zij hielden op van het droevig klaaglied, en hieven weder aan de lofzangen hunner vaderen, God de behouder en wonderwerker prijzende; en zij weerden van zich al het treuren en zuchten, en stelden vrolijke reien aan tot een teken der vreedzame blijdschap.