woord OT NT apo Bijbel
hiskia0044

Vindplaatsen van hiskia in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jezus Sirach 48:19
Hiskia maakte zijn stad vast, en leidde water in het midden daarvan; hij groef de spitse rotssteen met ijzer, en bouwde fonteinen om water te hebben.

Jezus Sirach 48:25
Want Hiskia deed wat de Here behaagde, en hield vast aan de wegen van David, zijn vader, gelijk Jesaja die grote en eerwaardige profeet in zijn gezicht geboden had.

Jezus Sirach 49:5
Uitgezonderd David en Hiskia, en Josia, hebben zij allen misdaden begaan.

2 Makkabee├źn 15:22
En als hij bad, sprak hij deze woorden: Gij, o Here, hebt uw engel gezonden ten tijde van Hiskia, de koning van Juda, die in het leger van Sanherib gedood heeft tot honderdvijfentachtigduizend man.