woord OT NT apo Bijbel
historiën0011

Vindplaatsen van historiën in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Esther (apocr.) 16:7
Dit kan opgemerkt worden niet zozeer uit de oude historiën, gelijk wij verhaald hebben, als wel uit hetgeen ons voor de voeten is, zo gij onderzoekt hetgeen onrechtvaardig is volbracht, door het valse beleid dergenen, die de macht onbehoorlijk hebben gebruikt.