woord OT NT apo Bijbel
hittige4015

Vindplaatsen van hittige in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 27:44
En blijf bij hem enige dagen, totdat de hittige gramschap uws broeders kere;

Nehemia 13:18
Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israƫl, ontheiligende den sabbat.

Psalmen 7:14
En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen.

Psalmen 88:17
Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan.