woord OT NT apo Bijbel
hoedanige27211

Vindplaatsen van hoedanige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 89:48
Gedenk van hoedanige eeuw ik ben; waarom zoudt Gij aller mensenkinderen tevergeefs geschapen hebben?

Jesaja 7:17
Doch de HEERE zal over u, en over uw volk, en over uws vaders huis, dagen doen komen, hoedanige niet gekomen zijn van dien dag af, dat Efraïm van Juda is afgeweken, door den koning van Assyrië.