woord OT NT apo Bijbel
hoedde3014

Vindplaatsen van hoedde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 8:23
En hoe hij Izaäk verzocht heeft, en wat Jakob al is overkomen in Mesopotamië in het land Syrië, als hij de schapen hoedde van Laban, zijns moeders broeder,