woord OT NT apo Bijbel
hoeder3003

Vindplaatsen van hoeder in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 4:9
En de HEERE zeide tot Kaïn: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?

1 Samuël 17:20
Toen maakte zich David des morgens vroeg op, en hij liet de schapen bij den hoeder, en hij nam het op, en ging henen, gelijk als Isaï hem bevolen had; en hij kwam aan den wagenburg, als het heir in slagorde uittoog, en men ten strijde riep.

Job 27:18
Hij bouwt zijn huis als een motte, en als een hoeder de hutte maakt.